1
כללי
2
פרטי הבעלים והמנהלים של העסק
3
תיאור העסק והפריט בצו רישוי עסקים
4
חתימת המבקשים

 

 

 

עבור עסקים טעוני רישוי

 

Browser not supported

הערות: 

  1. טופס זה אינו מהווה אישור על הגשת בקשה לרישיון העסק.
  2. אישור על הגשת הבקשה ינתן לאחר תשלום האגרה כנדרש בטופס זה ועם מסירתו לפקיד הרישוי.
  3. אין בהגשת בקשה משום התחייבות של רשות הרישוי למתן רישיון או אישור בקשה.
  4. אין החזרי אגרה לבקשות שלא אושרו
  5. אין בביצוע התנאים מגורמי הרישוי משום התחייבות של הרשות למתן רישיון עסק אלא לאחר קבלת כל האישורים 
  6. לשומת ליבך, ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.