The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 29/2022 - לטיפול בפסולת אריזות קרטון ופסולת נייר למחזור בשטח השיפוט של עיריית קריית-ים

מכרז פומבי מס' 29/2022 - לטיפול בפסולת אריזות קרטון

ופסולת נייר למחזור בשטח השיפוט של עיריית קריית-ים

עיריית קרית ים מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת שירותי טיפול בפסולת אריזות קרטון ופסולת נייר למחזור (כולל פינוי ושינוע) בשטח השיפוט שלה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש, החל מיום 21/09/22, תמורת תשלום של 1,500 ₪ (לכל מעטפת מכרז), בקופת מחלקת הגבייה בעיריית קריית-ים, שד' משה שרת 10, קריית-ים. התשלום הנ"ל - לא יוחזר.       

כן ניתן יהיה, לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי מנכ"ל העירייה, בימים א'- ה', בשעות העבודה (החל מיום 21/09/22) או באתר האינטרנט העירוני.

סיור קבלנים (חובה) ייערך ביום 19/10/22, בשעה 10:00.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד, בלתי מותנית, לטובת העירייה (המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו), בשיעור 1,500 ₪, לכל פרק מההצעה, שתעמוד בתוקפה עד ליום 31/01/23 וזאת, לשם הבטחת מילוי תנאי המכרז וההצעה.

את ההצעות, האישורים הדרושים ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב-  2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה, כשעליה מצוין - מכרז פומבי 29/2022 ולמסרם ביד בעירייה - בלשכת מנכ"ל העירייה, לא יאוחר מיום ב', ה- 31/10/22 שעה 13:00 בצהרים.

על מועד פתיחת תיבת המכרזים תבוא הודעה נפרדת.

מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בועדת המכרזים.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

                                                                                                עו"ד יוסי אוחנה

                                                                                               מנכ"ל העירייה

עדכון פרטי ההצעה 03.10.22

עדכון הארכה 30.10.22

עדכון הארכה 07.11.22

למסמכי המכרז ליחצו על הכפתור. 

לחצו כאן לצפייה בקובץ המכרז בתצורת PDF