נכון לאפריל 2022: 

מנכ״ל העירייה
גזבר
יועץ משפטי
מהנדס העיר
מבקר העירייה