הזמנה להצטרפות למאגר אמנים ואמניות

קול קורא

עיריית קריית ים מתכננת ביצוע עבודות אומנות במרחב הציבורי, כחלק מעבודות שיפוץ מבנים ושיפור חזות העיר ובתוך כך, לחזק את קהילת האומנים והאומניות המקומית.

עיריית קריית ים מבקשת להקים מאגר אומנים ואומניות שבו תוכל להיעזר לשם ביצוע העבודות.

העירייה מזמינה בזאת אומנים ואומניות המעוניינים/ות להיכלל במאגר האומנים והאומניות נותני השירות של העירייה, להגיש בקשת הצטרפות למאגר, באמצעות הטפסים המופיעים באתר העירייה.

פנייה זו הינה חלק מתהליך הקמת המאגר, כאשר לאחר הקמת המאגר, רשאית העירייה, בהתאם לשיקול דעתה, לפנות לרשומים/ות במאגר בבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן השירות בתחום בו נרשמו במאגר.

את טפסי הבקשה ניתן למלא כאן. המעוניינים/ות להיכלל במאגר נדרשים/ות למלא את טופס הבקשה ולצרף את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס הרישום.

יובהר, כי אין באמור לעיל, כדי להוות כל הבטחה ו/או התחייבות מטעם העירייה להתקשר עם מי מהמועמדים/ות ו/או להוות התחייבות כלשהי בדבר היקף התקשרות עתידית כלשהי ו/או כל התחייבות להכללת המועמדים/ות במאגר האומנים ואנשי המקצוע של העירייה.  יצויין כי בהליך זה ובהליכי ההתקשרות שיבוצעו באמצעות השימוש במאגר, מתכוונת העירייה לעשות שימוש בהוראות הפטור ממכרז, הקבועות בתקנות 3(3), 3(5) ו-3(8)  לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 (לפי העניין) ובמכלול שיקולי בחירת האמנים והאמניות שיבחרו לבצע עבודות אמנות ברחבי העיר יבחן מתן עדיפות לאומנים ואומניות שהינם/ן תושבי ותושבות העיר.

יובהר כי בעת הפנייה לקבלת הצעה לביצוע עבודה, הפנייה תישלח לרשומים במאגר עד לתאריך פרסום העבודה בלבד.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לאורית אבירן, דוברת העירייה ומנהלת אגף קש״ת orita@k-yam.co.il.