איגרת לתושב ובעלי העסקים בקריית ים על סקר מדידות נכסים לצורך ארנונה

כללי

 1. בימים אלו מבצעת העירייה סקר מדידות נכסים כולל בעיר.

 2. ביצוע הסקר התחייב בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון (רע"א 2453/13 אלעזר עמר נעיריית חדרה), הקובע כי על כל הרשויות המקומיות חלה חובה לחייב בתשלום ארנונה כללית עבור שטח הכולל חלקי מטר רבוע (עד שתי ספרות אחרי הנקודה - 0.00) ולהעביר את כל הנכסים לחיוב בשיטה זו. וכחלק מן החובה לעמוד בהנחיות משרד הפנים - המחייבות את הרשויות המקומיות בביצוע סקר נכסים אחת למספר שנים.

 3. כשלב מכין ליישום החלטת המליאה לביצוע סקר מדידות הנכסים, הוקם צוות מיוחד, שהרכבו: מנכ"ל העירייה, נציג המחלקה המשפטי, גזבר העירייה ומנהל הארנונה, ומנהלת הגביה. הצוות בחן את צו הארנונה במתכונתו הנוכחית, ועדכן את מרכיבי חיוב הארנונה, על פיו יבוצע סקר מדידות הנכסים.

מטרת הסקר:

הבטחת שוויוניות כל פי התושבים ובעלי העסקים בחיוב הארנונה ביצוע הסקר עתיד להביא לצמצום פערים בין נתוני הנכסים כפי שרשומים כיום בספרי העירייה לבין המצב בפועל, ובכלל זה שטח הנכס לחיוב ארנונה, זהות בעל/ים ומחזיק/ים בפועל והשימוש בנכס.

החל מחודש ינואר 2021 ובמהלך החודשים הבאים, תבצע העירייה את סקר הנכסים בשטח השיפוט של העירייה.

הסקר יבוצע ע"י חברת "ש.ל.מ שירותים לרשויות המקומיות בע"מ", המתמחה בתחום, שנבחרה במכרז פומבי 4/2020 ע"י וועדת המכרזים של העירייה

דגשים והבהרות:

 1. הבסיס לחיוב הארנונה הינו כמתחייב מצו האר נונה של העירייה, ומפורסם באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת: kiryat-yam.muni.il

 2. העירייה תבצע במהלך החודשים הקרובים את המדידות בתחומי העירייה באופן הדרגתי, בהתאם לתוכנית העבודה.

 3. עדכון נתוני החיוב יבוצע עם השלמת המדידות על ידי חברת המדידות בכל ישוב/אתר, ולאחר אישור מנהל הארנונה.

 4. בטרם כניסה לישוב/אתר, תופץ הודעה למחזיקי הנכסים על כניסה לסקר מדידות ה נכסים במקום ופרטים רלוונטיים.

 5. עובדי החברה יצוידו בתגים מזהים ובמכתב הרשאה חתום על ידי ראש העירייה.

 6. עם סיום המדידה, ובטרם העברת תוצאות המדידה לחיוב העירייה, תעביר חברת המדידות בכתב את נתוני החיוב למחזיק/ים, כולל פרטים ליצירת קשר עימו, על מנת לאפשר להם לפנות אליו לבירורים. זהו כאמור שלב מקדים בלבד, ואינו מהווה הודעת שומה לתשלום ולא השגה כחוק.

 7. השגה בפני מנהל הארנונה, ניתן יהיה להגיש רק לאחר שתישלח על ידי מנהל הארנונה הודעת שומה מתוקנת עם ממצאי הסקר. מובהר כי שומת הארנונה לשנת 2021 כפי שנשלחה אליכם אינה סופית, והיא תעודכן לפי הצורך בהתאם לתוצאות המדידה והשימוש בנכס.

 8. במידה ונישום מעוניין במדידה חוזרת באמצעות חברת המדידות, הוא יתבקש להפקיד צ'ק לפקודת חברת המדידות ע"ס 450 ₪ הכולל מע"מ, במידה ויתגלה כי קיימת טעות במדידה, יוחזר הצ'ק לבעליו. אחרת, יועבר לגביה וחברת המדידות תשלח לנישום חשבונית מס וקבלה ישירות לנישום, מיד עם פירעון התשלום כאמור.

 9. הנישום רשאי להפנות את חברת המדידות לתשריט מדידה חלופית החתום על ידי מודד מוסמך מטעמו, שנערך לבקשת הנישום ועל חשבונו לצרכי ארנונה ובהתאם לאופן מדידת שטח הארנונה לפי צו הארנונה של העירייה. חברת המדידות תבחן את המדידה הנוספת, לרבות יציאה לשטח במידת הצורך.

 10. המדידות יבוצעו בנוכחות הנישום, אחד מבעלי הנכס או המחזיק בנכס ובכל מקרה שגילם מעל 18 שנים.

 11. במידה והגיעו המודד ים לנכס, והמחזיק סרב לביצוע מדידה או נעדר מהמקום לאחר שתואם עימו, הוא יחשב כסרבן מדידה. במקרים אלה תהיה העירייה רשאית לבצע מדידה חיצונית בלבדוחישוב שטח הנכס וקביעת סיווגו לצורך חיוב בארנונה יבוצע על פי הערכה, מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של העירייה כדי להביא לקבלת נתוני אמת.

 12. מובהר בזה, כי לעניין ארנונה, על פי סעיף 287 לפקודת העיריות (נוסח חדש) ולפי כל דין, רשאי מי שהוסמך לכך על ידי ראש העירייה להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחים ולערוך בהם בדיקות ומדידות.

אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות שעשויה להיגרם לכם ומבקשים את שיתוף הפעולה עם המודדים להצלחת סקר הנכסים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הגביה בעירייה בימי ושעות קבלת הקהל, כמפורט להלן:

ימים א', ג', ה' בין השעות 08:00 – 12:30

ימים א', ג' בין השעות 08:00 ועד 12:00 ומ- 16:00 ועד 18:00

מייל לבירורים yakov@k-yam.co.il

רו"ח אורי שרון,

גזבר העירייה ומנהל הארנונה