מידע והנחיות בנושא רעש בסביבת מגורים/מתחבורה/מאתרי בנייה, נזקי הרעש ואופן הטיפול בו ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה:

https://www.gov.il/he/departments/topics/noise

דוחות מדידת רעש

דוחות יפורסמו כאן בעתיד