ליעוז קדוש, עו״ד מבקר העירייה וממונה פניות הציבור
 

תפקידים וסמכויות

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח חוק (פקודת העיריות) והיא מהווה נדבך נוסף במערכת שלטונית המבקשת לפעול באופן תקין ורציף. תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע, כי המבקר יבדוק התנהלות אל מול המדיניות היעדים והמטרות של הארגון. ציות לחוק, לרגולציה, לתקנות נהלים תקנים והנחיות חוזרי מנכ"ל. בדיקת תהליכי עבודה יהיו מול עקרונות של: יעילות, חיסכון. בדיקת בקרות המבטיחות את השגת היעדים: מבנה, שלמות ואפקטיביות. התנהלות בתחום הדיווח הכספי והתקציב.

במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של כל אגפי העירייה והיחידות העירונית וכן של כל  "גוף מבוקר" - תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

תפקיד נוסף של מבקר העירייה, הינו הממונה על תלונות הציבור – במסגרת תפקיד זה, המבקר מברר תלונות - כמשמען בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח-2008. 

תכנית עבודה שנתית

​​​עבודת הביקורת נערכת בהתאם לתוכנית עבודה שנתית מבוססת סקר סיכונים שעורך המבקר בכל שנה וכוללת נושאים שונים לבדיקה. לתוכנית העבודה יתווספו נושאים לבדיקה על פי דרישת ראש העיר ו/ או הוועדה לענייני ביקורת. כמו כן, בהתאם לשיקול דעתו של המבקר, ועל פי תלונות ציבור. עבודת הביקורת שואפת להיעשות תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים המבוקרים, במהלך כל שלבי הביקורת, כולל תיאום לוחות הזמנים לביקורות. 

דוח שנתי

תהליך הכנת הדוח השנתי:

  1. אחת לשנה, ולא יאוחר מה- 1 באפריל, מגיש מבקר העירייה לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שנערכה. העתק מהדוח מוגש גם לחברי הוועדה לענייני ביקורת.
  2. ראש העירייה מגיש את הערותיו לדוח​ תוך 3 חודשים מיום קבלת הדוח.
  3. לאחר קבלת הערות ראש העיר לדוח, דנה הוועדה לענייני ביקורת בדוח הביקורת בתקופה של חודשיים.
  4. תוך חודשיים מיום שנמסרו הערות ראש העירייה מגישה הוועדה לענייני ביקורת את סיכומיה והצעותיה למועצה לאישור. הדיון בסיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת הינו בישיבת מועצה שלא מן המניין.
  5. המועצה דנה בדוח ובהמלצות לא יאוחר מ- 7 חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.
  6. רק לאחר אישור מליאת המועצה את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת לדוח השנתי– יותר הדוח לפרסום. עד למועד זה הדוח אסור בפרסום.

צוות לתיקון ליקויים

פקודת העיריות וחוק מבקר המדינה תש"ח 1985 {נוסח משולב} קובעים,  כי על הרשות המקומית  חלה חובה להקים צוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה.

הצוות אמור לדון בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים שעלו בדוחות ביקורת , ולדווח לוועדה לענייני ביקורת ולראש העירייה מידי 3 חודשים על התקדמות תיקון הליקויים שהופיעו בדוחות קודמים.

הוועדה לענייני ביקורת

הוועדה לענייני ביקורת הינה וועדה סטטוטורית (וועדת חובה), מינוי יו"ר הוועדה, הרכבה, סמכויותיה וחובותיה קבועים בפקודת העיריות: לדון בכל דוח של מבקר המדינה, מבקר העירייה ומשרד הפנים, לעקוב אחר תיקון הליקויים, ולהגיש סיכומיה והצעותיה של הוועדה לאישור מליאת המועצה.

לדיוני הוועדה לענייני ביקורת תפקיד מרכזי במעקב אחר תהליך תיקון הליקויים ושיפור תהליכים שעלו בביקורת מבקר העירייה, מבקר המדינה ודוחות משרד הפנים.

פניה למבקר העירייה וממונה פניות הציבור 

דו"חות מבקר העירייה

בין השנים 2017-2020 תפקיד מבקר העירייה לא היה מאויש, באישור משרד הפנים ובמסגרת תכנית ההבראה. עקב כך, לא קיימים דו"חות עבור שנים אלו.

כתובת: שדרות משה שרת, ת.ד 660, מיקוד 29083, קריית ים.