חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002, ותקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), תשס"ה- 2004, קובעים מספר דרישות והגדרות לגבי החזקה, ייבוא, מניעת הזדווגות, מסירה ומכירה של כלבים מסוכנים.

כלב מסוכן מוגדר:
1) כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה.
2) כלב השייך לגזע מסוכן;
 אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטאף)
 בול טרייר
 דוגה ארגנטינאי
 טוסה יפני
 סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי)
 פיט בול טרייר
 פילה ברזילאי
 רוטווילר

3) כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן.

בנוסף לדרישות החלות על החזקת כלבים, ישנם דרישות נוספות להחזקת כלבים מסוכנים, והם תנאים מחייבים לקבלת רישיון להחזקת כלב מסוכן:
1. גילו המינימלי של המבקש 18 שנים.
2. בעליו ידאג לביצוע ניתוח עיקור או סירוס של הכלב מגיל 6 חודשים, יחזיק ברשותו את אישור הרופא הווטרינר שביצע את הניתוח.
3. בעליו יגדר וינעל את החצרים שבהם מוחזק הכלב באופן שימנע מהכלב אפשרות לצאת מהם, יציב בכל כניסה לחצרים כאמור שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן"; גודל כל אות בשלט לא יפחת מ-5 x 5 סנטימטר.
4. בעליו יחסום את פיו של הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו של הכלב אדם נוסף זולתו, שגילו מתחת ל-16 שנים.
5. בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו לא יתיר את יציאתו של הכלב מחצרים או את הימצאותו של הכלב ברשות הרבים אלא אם כן התקיימו כל אלה:
א) הכלב מוחזק בידי אדם שגילו עולה על 18 שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע מהכלב לפגוע באחרים;
ב) המחזיק כאמור בפסקה (א), מחזיק את הכלב ברצועה שהכלב לא יכול להשתחרר ממנה ואשר אורכה אינו עולה על 2 מטרים;
ג) פיו של הכלב חסום בזמם.
6. בעליו של כלב מסוכן לא ימכור ולא ימסור את הכלב לאחר; ואולם הוראות תקנה זו לא יחולו על מסירה –
א) למערכת הביטחון;
ב) לרופא וטרינר עירוני;
ג) למכלאה שאישר הרופא הווטרינר העירוני;
ד) לאדם אחר שאישר הרופא הווטרינר העירוני ואולם לא ייתן רופא וטרינר עירוני אישור להעברת כלב מסוכן לאדם אחר אלא אם כן התקיימו בו הוראות החוק, ולאחר שהשתכנע שלא ניתן למסור את הכלב המסוכן למערכת הביטחון ואין בכך כדי לפגוע במטרות החוק.
7. לא ייבא אדם כלב מסוכן, [אלא אם התקיימו לגביו פסקאות (1) עד (3) בתקנת משנה (ב) ויש לו רישיון בכתב שנתן המנהל לפי תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), תשס"ה-2004].

כל העובר על תנאי החוק והתקנות מסתכן בקנסות, הליכים משפטיים ואף מאסר.
- המייבא כלב מסוכן בניגוד לתקנה 2 והמוכר או מוסר כלב מסוכן לאחר בניגוד לתקנה 7, דינו – שישה חודשי מאסר.
(ב) המחזיק כלב מסוכן שלא הציג לגביו היתר כנדרש בתקנה 6א(ג)(1) או שלא מנע הזדווגותו של כלב מסוכן לפי תקנה 6א(ג)(2), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.