סיוע, עזרה וטיפול למי שמוגדר כדר רחוב ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. יש להבחין בין דר רחוב לחסר דיור- האחריות על מתן מענה חסרי דיור היא של משרד הבינוי והשיכון. המענה ניתן על בסיס וולונטרי בלבד, למעט במצבים של סיכון חיים ממשי ומיידי. עו"ס האגף לשירותים חברתיים יסייע לדר הרחוב במיצוי זכויותיו אל מול גורמי ממשל ומשרדי ממשלה, ובכלל זה ביטוח לאומי ומשרד הבינוי.

דרי רחוב שמעוניינים בסיוע יפנו לאגף לשירותים חברתיים ברחוב סוקולוב 3 ביום ג' בשעות 14:00-17:00 או ביום ד' בשעות 08:00-12:00. ניתן לפנות באמצעות מייל  [email protected]