תקנות שוויון זכויות לאנשים מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה) תשע"ח-2018 (להלן: "התקנות"), קובעות כי תלמידים עם מוגבלות הלומדים במערכת החינוך וכן הורים עם מוגבלות לתלמידים הלומדים במערכת החינוך זכאים לקבל התאמות נגישות לפי צורכיהם, במטרה לאפשר סביבה לימודית שוויונית ומכילה. התאמות הנגישות יכולות להיות בין השאר התאמות פיזיות, התאמות בלמידה והתאמות באמצעות עזרים טכנולוגים. 

בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, רישום מוקדם למוסד חינוך, מיועד לתלמידים/ הורים לתלמידים הזקוקים להתאמות נגישות אשר ביצוען כרוך בשינויים מבניים – פיזיים במוסד החינוך בו עתידיים ללמוד. 

הרישום המוקדם יתבצע במהלך יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, קרי, כ-15 חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי ללימודים בפועל. 

מצ"ב קישור לחוברת מידע להורים.

טופס הבקשה מופיע בנספח 1 למסמך הקריטריונים בחוברת המידע. 

את הבקשה בצירוף המסמכים יש להגיש למזכירות האגף במייל [email protected]. לשאלות נוספות צרו קשר בטל׳ 04-8789770.