עו"ד דקל קורש היועץ המשפטי והתובע העירוני
 

הלשכה המשפטית מטפלת בהיבטים המשפטיים של עבודת העירייה ומספקת שירותי יעוץ וטיפול משפטי לאגפי העירייה השונים בכל תחומי פעילותם. בראש הלשכה המשפטית מכהן היועץ המשפטי לעירייה שהוא גם מנהל המחלקה המשפטית ומחלקת הנכסים. כן משמש היועץ המשפטי, כתובע עירוני.

 

תפקידי הייעוץ המשפטי לעירייה

  • התווית ההליכים החוקיים לעבודת מועצת העיר והנהלת העיר וביצוע מעקב אחר הפעילות.
  • היועץ המשפטי משתתף בישיבות מועצת העיר, ישיבות הנהלת העיר, ובועדות העירוניות השונות.
  • מתן יעוץ בנושאי חקיקה הכולל הטמעת הוראות הדין החלות על הרשות המקומית, עריכת עדכוני פסיקה רלבנטיים, טיפול בחקיקת חוקי העזר לעירייה ובעדכונם.
  • יעוץ שוטף לבעלי התפקידים בעירייה במהלך העבודה השוטפת, בכל תחומי פעילות העירייה.

הלשכה המשפטית מטפלת בהיבטים המשפטיים של עבודת העירייה ומספקת שירותי יעוץ וטיפול משפטי לאגפי העירייה השונים בכל תחומי פעילותם. בראש הלשכה המשפטית מכהן היועץ המשפטי לעירייה שהוא גם מנהל המחלקה המשפטית ומחלקת הנכסים. כן משמש היועץ המשפטי, כתובע עירוני.

תביעות בבתי משפט

היועץ המשפטי מייצג את העירייה בערכאות משפטיות ומטפל בתביעות של העירייה וכנגדה בתחומים השונים: בתחום המנהלי - טיפול בעתירות המוגשות לבית המשפט לעניינים מנהליים בנושאי מכרזים, ארנונה. בתחום האזרחי - טיפול בתביעות בבתי המשפט השונים, מיסוי עירוני - תביעות בנושאי ארנונה, מכרזים וחוזים, דיני עבודה, תביעות פינוי מנכסי העירייה ועוד. 

התחום הפלילי

נדבך נוסף וחשוב בייצוג העירייה הינו בתחום הפלילי-מקומי, בנושאי עבירות על חוק רישוי עסקים, ערעורי חניה וחוקי עזר נוספים המסדירים את איכות החיים בעיר.
בכל הנוגע לתביעה העירונית פועל היועץ המשפטי על-פי יפויי כוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה כשהוא משמש כנציגו וכפוף לו.

תחום נכסי העירייה

הלשכה המשפטית אחראית גם על תחום נכסי העירייה ובמסגרת זו, היא אחראית על כל הטיפול במלאי הזכויות הקנייניות העירוניות: השגתן, רישומן, פיקוח על ניצולן הנכון והיעיל, מימושן ומכירתן.
הפעילות הנ"ל כוללת שלושה נושאי טיפול עיקריים: קרקעות - השגת המקרקעין, הפקעות, מתן מידע לציבור אודות החלקים שהופקעו, תשלום פיצויי הפקעה, מתן אישורים לצרכי מס; טיפול בנושאי פרויקטים על קרקע עירונית, חילופי קרקע, פינוי פולשים, שיווק ומכירה. התקשרויות חוזיות - השכרת מבנים שבבעלות העירייה ושכירות מבנים לצרכי העירייה. הקצאות - טיפול בהקצאת קרקעות ומבנים בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, התקשרות עם הגופים להם אושרה ההקצאה, מידע נוסף באשר לנוהל הקצאות, קריטריונים שנקבעו ע"י מועצת העיר ופרסום בדבר בקשות להקצאות מקרקעין ומבנים ניתן למצוא באתר העירייה.

חוזים

טיפול במערכת ההתקשרויות של גורמי העירייה השונים, לרבות הסדרת דרכי ההתקשרות, עריכת מכרזים ומעקב אחר ביצועם ותוקפם.

הממונה על חופש המידע

הממונה על יישום חוק חופש המידע, הנו למעשה חוליית הקשר בין האזרח  מבקש מידע, לבין הרשות הציבורית ותפקידו ליישם חוק זה במסגרת הרשות.

חוק חופש המידע נכנס לתוקף ב 29 במאי 1998. תכליתו של החוק להוות מכשיר לגילוי מידע המצוי בידי רשויות השלטון אשר על פי טבעו מוחזק בידיהן בנאמנות לטובת הציבור. מתן מידע לציבור נועד לקדם את ערכי הדמוקרטיה, לאפשר לאזרח ליטול חלק פעיל בשיח הציבורי ולשפר את פעולת הממשל.

נקודת המוצא של החוק היא, כי בכפוף לאינטרסים מוגנים המפורטים בחוק, זכאי האזרח לקבל כל מידע המצוי בידי הרשות, מבלי לנמק מהו הצורך בקבלת המידע. המדובר במידע כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד אותו לצרכיו של מבקש המידע.

פניה לממונה על חופש המידע

 

הלשכה המשפטית

טבלת אנשי קשר - הלשכה המשפטית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סמדר בן עזרא מנהלת הלשכה המשפטית 04-8789719 [email protected]
דקל קורש היועץ המשפטי והתובע העירוני 04-8789792 [email protected]
יעקב שבת עו"ד בלשכה המשפטית, אחראי נכסים וממונה על חופש המידע 04-8789793 [email protected]
רחל פרדו ביטוחי העירייה 04-8789783 [email protected]