1
הנחיות למילוי הטופס
2
סוג המידע המבוקש
3
פרטי המבקש/ת
4
פרטי הבקשה

חוק חופש המידע נכנס לתוקפו בחודש מאי 1998 ותכליתו להחיל בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, כולל העיריות.
החוק מכיר בזכותם של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, באמצעות הממונה על חוק חופש המידע ברשות. מבקש המידע רשאי להגיש בקשה למידע בכתב, או באמצעות הקישור מטה, בלא חובה לנמקה לקבל כל מידע המצוי ברשות, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

הבהרות למבקש/ת:

  • הריני מתחייב/ת בזאת לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 ש''ח.
  • ידוע לי כי אם יהיה לעיריית קריית ים יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 ש''ח, תהא רשאית העירייה לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו. ידוע לי כי לאחר שהודיעה לי העירייה, שעלות הטיפול תהיה בהיקף מעל 150 ש''ח, לא ימשיך הטיפול בבקשה עד שאודיע על הסכמתי לשאת בעלות המשוערת ואפקיד את הסכומים או אמציא את הערובות, לפי הנדרש.
  • ידוע לי, שאין לראות בהגשת בקשה זו ובתשלום אגרת בקשה על סך 20 ש''ח, התחייבות מצד העירייה לספק את המידע והכול בהתאם לחוק חופש המידע ותקנותיו. 

הבנתי ואני מסכים/ה לכל האמור לעיל (חובה) שדה חובה

ללא תשלום אגרה כדין, בקשתך לא תטופל.

 

פרטים אישיים 

מען לקבלת התשובה בדואר

 

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר? (חובה) שדה חובה

 

יש למלא טופס נפרד עבור כל בקשה. ניתן לצרף מכתב נלווה מפורט לבקשה.

אין חובה לפרט.

הריני מתחייב/ת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 151 ש"ח (חובה) שדה חובה

Browser not supported